English Learning Software

เรียนท่านสมาชิก

ดิฉันขอแจ้งให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับเด็กชุดใหม่ของเราชื่อว่า English Conversation for Kids มีด้วยกันสองชุด(ราคาชุดละ
199 บาทซื้อสองชุดในราคาพิเศษ 350 บาท) นี่เป็นซอฟต์แวร์ชุดแรกที่ออกแบบมาเพื่อสอนเด็กไทยในด้านการสนทนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เด็กจะได้
สนุกสนานกับเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆในขณะที่ผู้ปกครองมีความสุขที่ได้เห็นลูกๆตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง
เนื้อหาใน English Conversation for Kids
มีทั้งระดับง่ายไปถึงยากจึงเหมาะสำหรับเด็กทุกคน
ซอฟต์แวร์ของเราไม่ใช่การนำเอาวลีต่างมารวมกันแต่เป็นการสนทนาที่แท้จริงซึ่งจะเป็นการกระตุ้น
ให้เด็กได้เรียนภาษาที่เหมาะสมและนำไปใช้ได้จริงเหมือนกับเจ้าภาษา ซึ่งเป็นอีกผลงานหนึ่งของนักเขียนอาชีพ
Kristin Barendsen ที่เขียนบทความ
ต่างๆให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารนานาชาติและยังเคยทำงานด้านการสอนภาษาในเมืองไทย
Kristin ยังเป็นเจ้าของผลงานชุด
English Conversation 1, 2, 3 สำหรับผู้ใหญ่มาแล้ว

สำหรับข่าวที่สองที่ดิฉันจะแจ้งให้ท่านได้ทราบอีกเรื่ องหนึ่งคือ English World 12 ฉบับของปี 2003 เราได้จัดทำในรูปแบบซีดีสามารถอ่านได้จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ในราคาเพียง 199 บาทหรือท่านสามารถสั่งซื้อซอฟต์แวร์โปรโมชั่นซื้อ 3 แผ่น และรับฟรีซีดีเนื้อหา
English World
ในราคา 550 บาท

หากท่านสนใจที่จะสั่งซื้อท่านสามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือโทรมาทิ่ 01 531-2067 นี้นะคะ

ขอแสดงความนับถือ

อาจารย์นงเยาว์ ควาทซ์
Managing Director
Yindii Dot Com Co., Ltd.
feedback@yindii.com
01 531-2067

   
English Conversation for Kids 1
click for back cover
English Conversation for Kids 2
click for back cover
บทสนทนาประกอบด้วยตัวการ์ตูนน่ารักๆพร้อมทั้งเสียงของเจ้าของภาษาโดยตรง ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ลูกของท่านจำเป็นต้องเรียนรู้

บทสนทนาที่ปรากฏพร้อม transcript และคำแปลภาษาไทย ---  กิจกรรมให้ฟังและพูดตามเพื่อฝึกฝนการพูดให้เหมือนกับชาวต่างชาติ
กิจกรรมเพื่อทดสอบความเข้าใจบทสนทนา ---  กิจกรรมเพื่อฝึกความสามารถในการฟังและเข้าใจสำเนียงของเจ้าของภาษาให้ดียิ่งขึ้น
นำเสนอคำศัพท์สำคัญเพื่อให้เด็กๆได้เพิ่มพูนคำศัพท์พร้อมทั้งเกมส์
นอกจากนี้ ยังมีใบงานกว่า 100 ใบงานเพื่อช่วยในการเรียนรู้
ซอฟต์แวร์จะช่วยพัฒนาทักษะดังต่อไปนี้
speaking skills ทักษะการพูด listening skills ทักษะการฟัง vocabulary คำศัพท์ conversation skills ทักษะด้านการสนทนา

English Conversaion for Kids ราคาชุดละ 199 บาท ซื้อสองชุดในราคาพิเศษ 350
 

Family Special: English Conversation for Kids 1 +2 plus English Conversation 1, 2, 3 (ดูรายละเอียดด้านล่าง) เพียง 650 บาทเท่านั้น

Software from the Yindii.com / English World team
Call 01 5312067 or visit http://www.yindii.com/software.htm for information
ส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศกรุณาเข้าไปดูที่นี่นะคะ http://www.yindii.com/order/
One for 199 baht or Buy 3 Software CDs for only 550 baht and get one free!

About the writer:
Kristin Barendsen เป็นนักเขียนอาชีพทั้งในสหรัฐและในเมืองไทยมา 12 ปีแล้ว
ที่สหรัฐเธอเขียนให้กับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Sun Microsystems, Cisco,
และ PeopleSoft ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่ เขียนบทความเกี่ยวกับ
เมืองไทยให้ กับนิตยสารและสอนภาษาอังกฤษให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งของเธอที่มีต่อความจำเป็นของคนไทยในการเรียน ภาษาอังกฤษ ตลอดจนประสบ
การณ์ในฐานะนักเขียนอาชีพทำให้ English Conversation เป็นทางออกที่สม
บูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้ของคนไทย ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ซีดีแต่ละแผ่นประกอบด้วย:
25 บทเรียนกับหัวข้อสนทนาหลากหลายที่ใช้ในชีวิตจริง
แต่ละบทประกอบด้วย:
บทสนทนาโดยเจ้าของภาษาอุ่นเครื่องด้วยคำถามหรือประเด็น
ชวนคิดก่อนฟังบทสนทนาตอบคำถามพื้นๆ ง่ายๆ อธิบาย
คำศัพท์ สำนวนและวลีหรือประโยคที่เจ้าของภาษาใช้
กิจกรรมเพื่อความเข้าใจในการฟังกิจกรรมเพื่อค้นหาความ
หมายเชิงลึก ฝึกสร้างบทสนทนาขึ้นมาใหม่ด้วยตัวท่านเอง
เพียงทำตามขั้นตอนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษท่านก็จะสามารถ
เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษแบบนำไปใช้ได้จริง

 

Idioms and Slang -- ราคา 199 บาท

Idioms / slang (สำนวน/สแลง) ไม่ใช่เป็นการนำเอาสำนวน
คำแสลงมารวมไว้ด้วยกันแล้วแปลความหมายพร้อมประโยคตัวอย่าง แต่เป็นการนำเสนอ
การใช้ สำนวน/คำสแลงในบทสนทนาตามแบบที่เจ้าของภาษาพูด ประกอบด้วย 15
บทเรียน 30 บทสนทนา โดยจัดบทสนทนา 2 แบบคือ
        1. บทสนทนาที่ใช้สำนวนและคำสแลงตามแบบของเจ้าของภาษา
        2. บทสนทนาที่มีความหมายเหมือนกันกับบทสนทนาแรกแต่ใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

แต่ละบทสนทนาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
Pre-listening exercise : กิจกรรมฝึกก่อนการฟัง Fill in the Blanks : เติมคำหรือวลีใน
ช่องว่าง Match Question with Response : จับคู่คำถามกับคำตอบ
Answer questions : ตอบคำถาม Match with Thai definitions:
จำคู่คำถามกับความหมายภาษาไทย Answer questions with own response:
ตอบคำถามด้วยคำตอบของท่านเอง
Usage Notes ช่วยให้ท่านเข้าใจการใช้สำนวนและคำสแลงได้อย่างถูกต้อง
เป็นอีกผลงานของ Kristin Barendsen นักเขียนอาชีพซึ่งเขียนให้กับบริษัท
Sun Microsystems, Cisco และ PeopleSoft และเธอมีประสบการณ์
ในการสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย ดังนั้นเธอจึงรู้ดีว่าคนไทยนั้นต้องการเรียนรู้อะไร

 

Intermediate Listening -- ราคา 199 บาท

Listening : Intermediate สำหรับท่านที่เข้าใจภาษาอังกฤษในระดับปานกลางดีแล้ว
และต้องการยกระดับขึ้นสู่ขั้นสูง ด้วยหัวข้อที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยหัวข้อ
Meetings : การประชุม    Restaurant : ร้านอาหาร Talks : การพูด News : ข่าว
Recorded Messages : เครื่องตอบรับอัตโนมัติ      Announcements : การประกาศ
Ads. : โฆษณา      Speeches : สุนทรพจน์
 

Advanced Listening -- ราคา 199 บาท

Listening : Advanced สำหรับท่านที่เข้าใจภาษาอังกฤษในระดับปานกลางดีแล้ว
และต้องการยกระดับขึ้นสู่ขั้นสูง พัฒนาทักษะการฟังของท่านด้วยสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจำวัน อย่างเช่น
Meetings : การประชุม    Restaurant : ร้านอาหาร
Recorded Messages : เครื่องตอบรับอัตโนมัติ      Announcements : การประกาศ
News : ข่าว    Ads. : โฆษณา      Speeches : สุนทรพจน์          Talks : การพูด
 

On the Telephone -- ราคา 199 บาท

การพูดโทรศัพท์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ On the Telephone
เป็นซีดีที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ของท่าน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นท่านจะได้เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะการฟังไป
พร้อมๆกันจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันเนื้อหาทั้งหมดมีคำแปลเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยคำ
แนะนำเพื่อช่วยให้กาเรรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น

Basic Office English -- ราคา 199 บาท

คุณเป็นคนหนึ่งที่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะพูดกับผู้จัดการที่เป็นชาว
ต่างชาติอย่างไรหรือเปล่าซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับการ
ใช้งานของพนักงานบริษัทในเมืองไทยเวลาที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ

คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับพนักงานออฟฟิศไทยที่ต้องติดต่องานกับชาวต่างชาติในเมืองไทย
มีหัวข้อต่างๆ ให้คุณศึกษาดังนี้

แนะนำบริษัทอย่างพื้นฐาน - พูดคุยเรื่องทั่วไป - รับแขกชาวต่างชาติ - พูดถึงบริษัท - พูดเกี่ยวกับตัวคุณเอง
อธิบายลักษณะงาน - พูดโทรศัพท์ - นำชมบริษัท - เขียนจดหมายธุรกิจ

แต่ละบทมีบทสนทนาที่บันทึกเสียงของเจ้าของภาษา คำศัพท์และประโยคพื้นฐาน กิจกรรมทบทวนแบบ
อินเทอร์แอ็คทีฟ เพื่อฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน พร้อมทั้งความรู้ด้านวัฒนธรรมตะวันตก
เพื่อให้คุณติดต่องานกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Business Letters -- ราคา 199 บาท

ให้คุณเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ

ทู-อิน-วัน
1.     เรียนรู้การเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษที่บอกให้คุณรู้ทั้งวิธีการและแสดงตัวอย่างประกอบ
2.    สามารถคัดลอกจดหมาย ประโยค และวลี ไปใช้งานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลย
เพียงตรวจทานและแก้ไขรูปแบบตามที่คุณต้องการเท่านั้น เนื้อหาทั้งหมดมีคำแปลภาษาไทยเพื่อ
ช่วยคุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย

ช่วยคุณแนะนำธุรกิจของตัวเองได้ด้วยการเขียนจดหมายที่ฟังดูเข้าทีและเขียนอย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ

ให้คุณเขียนจดหมายที่ทรงพลังตามแบบฉบับมืออาชีพไปยังลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ลองจินตนาการว่าคุณเพิ่งได้รับจดหมายบ่นจากลูกค้าผู้กราดเกรี้ยวเรื่องการส่งสินค้าแทนที่จะเสียเวลา
กังวลใจว่าจะตอบจดหมายลูกค้าอย่างไรดี คุณเพียงคัดลอกประโยคที่ต้องการใช้แล้วนำไปใช้ใน
จดหมายของคุณได้ทันที

TOEIC for Thais

CD #1. TOEIC for Thais: Listening (199 บาท)
 
CD #2. TOEIC for Thais: Reading (199 บาท)
 

 

Speak English -- ราคา 199 บาท

 

Listening to the News -- ราคา 199 บาท

 

Real English -- ราคา 199 บาท

 

TOEFL for Thais

CD #1. TOEFL for Thais: Listening
(199 บาท)
CD #2. TOEFL for Thais: Reading
(199 บาท)
CD #3. TOEFL for Thais: Structure (199 บาท)
 

Ordering

การสั่งซื้อ (กรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ)

1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร หรือจ่ายเงินผ่านบัตร ATM

ธนาคารในกรุงเทพฯ
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-2-45098-4 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ ควาทซ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 065-6-50610-3 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ ควาทซ์
ธนาคารกรุงเทพจำกัด สำนักงานใหญ่สีลม บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่ 101-7-43386-1 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ควาทซ์

ธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 407-2-16746-0 ชื่อบัญชี บริษัท ยินดี ดอทคอม จำกัด

เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วกรุณา ส่ง Fax สำเนาการโอนเงิน
จำนวนเงินที่สั่งซื้อ และกรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ
พร้อมชื่อ ที่อยู่ของท่านมาที่
053 845218
หากว่าท่านไม่สะดวกที่จะ fax เอกสารมา ท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่
bank@yindii.com พร้อมชื่อ, ที่อยู่ของท่าน, จำนวนเงินที่โอน
พร้อมหมายเลขอ้างอิงในใบเสร็จที่ท่านได้รับจากธนาคาร
หรือใบสลิปจาก ATM หรือ โทรศัพท์มาแจ้งที่หมายเลข 01 531-2067

2. ท่านสามารถชำระเงินด้วยธนาณัติ (กรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ)
ส่งธนาณัติมาที่ บริษัท ยินดีดอทคอม จำกัด
379 / 12 ซ. 5 ม.4 ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210 ( สั่งจ่ายที่ ปณ. แม่โจ้ 50290 )

3.  "English on Wheels (0-1531-2067)" เป็นบริการส่ง English World Products ถึงที่ทำงานและที่บ้านฟรีสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อ
ในเขตกรุงเทพฯ

เมื่อท่านสั่งซีดีตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป หรือ ซีดี 1 ชุด และสมัครสมาชิกนิตยสาร English World

หากท่านสั่งซื้อเพียงชุดเดียว ท่านก็ยังสามารถรับบริการจัดส่งถึงที่ได้ เพียงแต่จ่ายเงินค่าบริการเพิ่ม 20 บาท  เพียงท่านโทรศัพท์มาที่ 0-1531-2067 ท่านก็จะได้รับบริการที่แสนจะสะดวกสบายนี้ได้

For information call:
นงเยาว์ ควาทซ์
Managing Director
Yindii Dot Com Co., Ltd.
feedback@yindii.com
01 531-2067

 

To unsubscribe or change e-mail addresses, please visit http://www.yindii.com/subscribe__unsubscribe.htm